CLASS - VI TODAY
(COMBINED) (JCERT)
CLASS - VII TODAY
(COMBINED) (JCERT)
 
CLASS - VIII TODAY
(COMBINED) (JCERT)
Rs. 190.00 Rs. 200.00 Rs. 220.00


Mathematics Practical Class-VIII
(COMBINED) (Based on JCERT)
Science Practical
Class-VIII
(COMBINED) (Based on JCERT)
 
Social Science Practical
Class-VIII
(COMBINED) (Based on JCERT)
Rs. 60.00 Rs. 60.00 Rs. 60.00


CLASS - VI TODAY
(COMBINED) (NCERT)
CLASS - VII TODAY
(COMBINED) (NCERT)
 
CLASS - VIII TODAY
(COMBINED) (NCERT)
Rs. 130.00 Rs. 140.00 Rs. 160.00